Straling Beperken - Afschermen

Gepubliceerd mrt. 02, 22
6 min read

Mobiele Telefoon En Gezondheid

Daarenboven worden koeien in bijzondere elektromagnetische velden gezet, die bij de omheining gebruikt worden. Ten derde is het de groeiende intensiteit en bandbreedte van laagfrequent gepulseerde hoogfrequenties die door zendmasten voor mobieltjes wordt afgegeven, die het mozaïek van elektromagnetische velden rondom de dieren compleet maken. De verschillende op de dieren inwerkende elektromagnetische velden kunnen zich in hun biologische werking wederzijds versterken, in het bijzonder wat betreft de prikkelimpulsen die veranderingen geven aan de sterische molecuul-configuraties.

Samen met chemische gifstoffen, als ook met kadavermeel in het voer, kunnen ze minstens met gelijke waarschijnlijkheid synergetisch werken, waarmee een effect kan uitblijven. Verschillende synergetische prikkelingen in het biologische systeem veroorzaken met elkaar geheel nieuwe reactiepatronen die vanuit zichzelf niet door een prikkeling alleen veroorzaakt zouden kunnen worden. Elektromagnetische velden zijn een poort voor chemisch gif in de hersenen, Gepulste elektromagnetische hoogfrequente velden verminderen de barrièrefunctie van de cerebrale bloedbarrière; ze verhogen daarmee de toegankelijkheid voor zenuwbeschadigende eiwitlichaampjes in de zenuwstructuren. Wat je kunt doen tegen straling in huis.

Wanneer aldus virussen in het veevoer aanwezig zijn is het aandeel van elektromagnetischevelden er om de toegang tot de zenuwstructuren te begunstigen. Elektromagnetische velden en BSE-prionen werken synergetisch. De ontwikkeling van nieuwe methoden om virussen aan te tonen is zeker onvoldoende, als ze al niet als principieel verkeerd opgezet moet worden aangemerkt.

Straling Beperken - Afschermen

Een logische consequentie zou zijn om de elektromagnetische belasting van de omgeving te verlagen in plaats van verder uit te breiden, en de omstandigheden op de fokkerijen en daarnaast ook de voedingsgewoonten van de mens ingrijpend te veranderen - Straling en elektrosmog. Straling mobiele telefoon slecht voor gezondheid?. De tot op heden officiële reacties op de BSE-crisis lijken op een Boerenorganisatie die constateert dat in toenemende mate velden met geknakte aren voorkomen.

Later wordt het hele veld verbrand waarop weer geknakte halmen worden gezien en tenslotte worden hele landstreken voor de markt vernietigd. De geknakte halmen worden nauwkeurig op zieke halmproteïnen onderzocht, maar niemand test of het misschien bijzondere klimatologische omstandigheden of stormen zijn, die aanvankelijk bij weinig, maar geleidelijk bij steeds meer halmen zich voordoen.

Dat het wisselwerkingen van klimatologische factoren met de bodemconditie en de overbemesting van planten zijn, schijnt voor onderzoekers en de Boerenorganisatie irrelevant te zijn. Ja, men kenschetst deze gedachte zelfs als amateuristisch. bescherming tegen straling. Totdat het tegendeel bewezen is, is er geen aanleiding om aan de ernst van een mogelijke samenhang tussen BSE en EMV te twijfelen, en wanneer men wetenschappelijk de zaak beschouwt, in plaats van geloofsartikelen te herhalen, moeten de volgende vragen waarschijnlijk met ja worden beantwoord:• Werken elektromagnetische velden uit technische bron als factor voor het veroorzaken van de verandering aan onschadelijke eiwitmoleculen, zodat deze van karakter veranderen naar zeer besmettelijke en neuro-destructieve virussen?• Zijn elektromagnetische velden (EMV) vervolgens als eigenlijke oorzaak van de BSE-epidemie vast te stellen?• Blijft het verband tussen EMV en BSE nog onbenoemd, terwijl men de verontwaardiging van de bevolking nog niet weet te sussen?• Is een radicale verandering van de omstandigheden binnen de veehouderij en tevens ook verandering in de voedingsgewoonte van de mens noodzakelijk om het BSE-probleem op te kunnen lossen?• Is anders een geleidelijke gewenning van de bevolking te verwachten aan de toename van degeneratieve hersenziektes, zoals het de laatste 20 jaar ook bij kankergevallen te zien is?• Zijn onderzoekswetenschappers en verantwoordelijke politici bekend met de co-factoriële samenhang tussen EMVen BSE?• Houden publieke opinievormers, tegen beter weten in, vast aan de hardnekkige versie van besmet voer als enige oorzaak van BSE? Als vegetariër zou mij alleen al het argument van mega-fokkerijen, krachtvoer, en voer vermengd met kadavermeel aan planteneters, deze hele waanzinnige productie een gepaste gelegenheid moeten zijn om tegen deze massale destructie stelling te nemen.

Harmonic Quantum Resonsance Technology

Want wat vandaag met de gezondheid van dieren aan de hand is, gebeurt morgen de mens. Deze zin is tot nog toe altijd uitgekomen (Elektromagnetische Straling). Het is hoogstwaarschijnlijk dat zich binnen de BSE-crisis slechts de top van een uit de synergetische wisselwerking tussen kunstmatige elektromagnetische velden en chemisch-toxische belastingen bestaande ijsberg zichtbaar is, waarvan de omvang de komende decennia door de toename van nieuwe degeneratieve ziekten van de hersenen en het zenuwstelsel steeds duidelijker zal worden herkend.

Emf Protection - emfhealthcard.com/nl/Tegen Straling - Gewoon Lekker Puur - emfhealthcard.com/nl/

Auteur: Dr. med. Karl-Heinz Braun-von Gladiss Het is duidelijk wat goed vitaal water als drinkwater voor het vee zou kunnen betekenen als men de voorgaande artikelen serieus bestudeerd heeft.

10 Tips Voor Minder Schadelijke Straling Van Smartphone, Wifi - emfhealthcard.com/nl/Dat Je Ziek Kunt Worden Van Je Mobieltje Is Een Feit - emfhealthcard.com/nl/

Het is ook op basis van de frequentie dat een onderscheid wordt gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onderstaande tekening geeft dit visueel weer. Bron: FOD Economie Ioniserende straling, De meest energierijke straling, namelijk gammastralen, röntgenstralen en een bepaald gedeelte van het ultraviolette licht, zijn gevaarlijk voor ons lichaam, omdat ze in staat zijn om elektronen uit atomen weg te slaan (ioniseren), als gevolg van hun grote energie-inhoud.

Bescherming Tegen 5g

Elektromagnetische straling als gevolg van hoogspanningslijnen is met behulp van de GES-methode in beeld gebracht op een kaart. Er is een kaart met daarop de woningen die in de huidige situatie gelegen zijn in de verschillende GES-contouren. Een zelfde kaart is er voor andere gevoelige bestemmingen (ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen).

Kies de knop 'legenda' rechtsboven de lijst met interactieve kaarten.

Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren, transformatoren of zenders worden toegepast (zoals mixers en computers) is de sterkte van deze elektromagnetische velden te laag om bekende effecten op de gezondheid te veroorzaken. In de buurt van sommige bronnen kunnen de elektromagnetische velden leiden tot gezondheidseffecten. Wie hier in zijn werk mee te maken heeft moet daarom de juiste voorschriften in acht nemen.

Werken In De Nabijheid Van Radiostraling Van Antennes

Optische straling Optische straling is niet altijd schadelijk. Vooral langdurige blootstelling aan ultraviolet, infrarood en laserlicht brengt schade toe aan ogen en huid. Lasers kunnen ook zeer schadelijk zijn bij korte blootstelling. Werkt uw bedrijf met optische straling? Ga naar Arboportaal. nl voor meer informatie over optische straling. electrosmog neutraliseren..

De alomtegenwoordigheid van elektrische apparaten in ons dagelijkse leven is een reden tot bezorgdheid. Tot op heden was geen enkele wetenschappelijke studie in staat om de schadelijkheid van niet-ioniserende elektromagnetische velden aan te tonen. Sommige studies hebben statistische verbanden gevonden, maar zonder een verband tussen oorzaak en gevolg te kunnen verklaren.Terwijl de hoofdzakelijk van (röntgenstralen, medische radiografieën, scans, kernenergie) duidelijk zijn, zijn die van veel om verschillende redenen: we hebben nog niet de nodige ruimte om het ontstaan van bepaalde ziekten te bestuderen die er soms 30 jaar over doen om zich te manifesteren (kankers) om ethische redenen is het moeilijk om experimenten uit te voeren op mensen de resultaten van studies (vooral epidemiologische) zijn wisselend en tegenstrijdig het risico op blootstelling aan elektromagnetische velden is multifactorieel, zodat het moeilijk is de factor te isoleren die het meest verantwoordelijk is voor het risico: cumulatie van velden, blootstellingsduur, sterkte, enz.

Meer van Gezondheid test

Navigation

Home

Latest Posts

Palliatieve Zorg Voor Ervaren Verpleegkundigen

Published Mar 24, 23
3 min read

Oefentherapie

Published Mar 21, 23
7 min read